Back to Top
Woensdag 29 Jan
86407 users - nu online: 1279 people
86407 users - nu online: 1279 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:lengte: 7 min. Printervriendelijke Pagina  
De meerderheid van gelovige in Nederland keurt homoseksualiteit af


door Redaktie in Mode & Lifestyle , 22 januari 2015
lengte: 7 minuten


De meerderheid van de moslims en de strenggelovige protestanten in Nederland keurt homoseksualiteit af. 53 procent van de moslims en 58 procent van de strenggelovige protestanten (buiten de Protestantse Kerk Nederland) zegt homoseksualiteit iets verkeerds te vinden.

Bij beide groepen is er weinig verschil in opvattingen tussen jongeren en ouderen. Dat staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daarbij is gekeken hoe door verschillende etnische en religieuze groepen in Nederland wordt gedacht over homoseksualiteit.

Nederlanders staan in vergelijking met mensen uit andere landen positief ten aanzien van homoseksualiteit. Sinds midden vorige eeuw is de acceptatie  onder de Nederlandse bevolking sterk toegenomen. Maar ook  in Nederland is tolerantie geen vanzelfsprekendheid. Met name openlijke uitingen van homoseksualiteit kunnen nog altijd op veel afkeur rekenen. Tevens verloopt de acceptatie moeizamer bij bepaalde (orthodox-)religieuze en migrantengroepen.


Hoe is homoacceptatie gemeten?

Houdingen ten aanzien van homoseksualiteit zijn complex van aard, zowel in vorm,  gradatie als inhoud. In Nederland worden vaak vier dimensies  van elkaar onderscheiden. De eerste betref ‘algemene aan- vaarding’: de waardering van homoseksualiteit in het algemeen. De tweede dimensie  gaat over gelijke rechten en (anti-)discriminatie. Reacties op homoseksualiteit in de openbaarheid vormen de derde dimensie: hoe reageert men wanneer homoseksualiteit openlijk zichtbaar is? De vierde dimensie heef betrekking op de reacties op homoseksu- aliteit in de naaste omgeving, bijvoorbeeld binnen het gezin of in de buurt. Deze studie  gaat in op al deze dimensies, maar is vooral beschrijvend van aard. Het valt buiten het  bestek van dit rapport om alle gesignaleerde verschillen en ontwikkelingen tussen en  binnen groepen diepgaand te duiden.


Homoacceptatie in religieuze kringen

Het kerkelijk leven wordt in Nederland in kwantitatief opzicht gedomineerd door twee  kerkgenootschappen, de rooms-katholieke kerk en de Protestantse Kerk in Nederland  (pkn). De pkn is een samenvoeging van vrijwel alle leden van de vroegere Nederlandse  Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse  Kerk. Buiten de pkn  en de rooms-katholieke kerk zijn er ook kleine christelijke kerken  en stromingen actief in Nederland, onder meer binnen de gereformeerde groepen en  de evangelische stroming. Daarnaast heef migratie ertoe geleid dat er de afgelopen  decennia steeds meer aanhangers van niet-christelijke godsdiensten bij zijn gekomen.De islam vormt binnen die groep de grootste religie.


Acceptatie groot bij niet-gelovigen

Religieuze groepen zijn onderling vergeleken, maar ook met personen die zich niet tot  een godsdienst of religie rekenen, de niet-gelovigen. Zij vormen sinds eind vorige eeuw  de grootste groep in Nederland. De acceptatie van homoseksualiteit is bij hen groot. Het merendeel zegt dat het geen probleem is wanneer hun kind een vaste partner zou zijn.  De grootste moeite hebben niet- gelovigen met homoseksualiteit in de openbaarheid,vooral als het gaat om zoenende homoseksuele mannen.


Rooms-katholieken

Rooms-katholieken in Nederland staan verhoudingsgewijs positief ten aanzien van  homoseksualiteit. Een (grote) meerderheid van de rooms-katholieken onderschrijf  bijvoorbeeld gelijke rechten voor homoseksuele stellen en aanvaardt homoseksualiteit  binnen het eigen gezin.

De acceptatie is bij rooms-katholieken beduidend groter dan  bij protestanten; het verschil is vooral groot met protestanten die buiten de pkn staan. Deopvatingen van rooms-katholieken over homoseksualiteit zijn van alle (onder- zochte) religieuze groepen het meest tolerant.


Protestanten: veel diversiteit in homoacceptatie

Door de grote diversiteit in opvatingen binnen het protestantse landschap kan er  geenszins worden gesproken over dé houding van protestanten ten aanzien van homo- seksualiteit. In algemene zin komt telkens naar voren dat de groep van gereformeerden  die geen onderdeel zijn van de pkn  en de gelovigen uit de evangelische stroming  beduidend negatiever staan ten aanzien van homoseksualiteit dan pkn’ers. De opvattingen van pkn’ers staan vaak dichter bij die van de rooms-katholieken dan bij die van  de kleinere (orthodox-) protestantse groepen. Dit laat onverlet dat homoseksualiteit ook  binnen de pkn  soms op weerstand stuit. Er lijkt weinig sprake van 'harde´ vormen van  intolerantie, maar een klein deel geef bijvoorbeeld expliciet aan dat homoseksualiteit  verkeerd is of heef problemen met een homoseksuele docent of homoseksueel kind. 

Maar tegelijkertijd is de acceptatie van homoseksualiteit op bepaalde aspecten voor veel  pkn’ers (nog) een stap te ver. Minder dan de helf van de pkn’ers vindt het bijvoorbeeld  aanvaardbaar als hun kind een partner zou hebben van hetzelfde geslacht of vindt dat  homoseksuele stellen dezelfde rechten moeten hebben als heteroseksuele stellen bij het  adopteren van kinderen. Geringe acceptatie bij de ‘overig’ gereformeerden en evangelische stroming De ‘overige’ gereformeerden en gelovigen uit de evangelische stroming zijn duidelijk  negatiever in hun opvatingen over homoseksualiteit. Zeker wanneer het gaat om gelijke  rechten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen (lhb’s) of om  reacties op homoseksualiteit in de openbaarheid en in de directe omgeving zijn er grote  bezwaren.

Een meerderheid geef aan homoseksualiteit verkeerd te vinden, een minder- heid onderschrijf gelijke rechten op het gebied van huwelijk of adoptie en een kwart aanvaardt dehomoseksualiteit van een eigen kind. Met name homoseksueel gedrag kan  op veel afeuring rekenen. Bijna vier vijfde van de frequent kerkgaanden geef aan seks  tussen twee homoseksuele mannen walgelijk te vinden en meer dan twee derde vindt  het aanstootgevend als tweemannen in het openbaar zoenen.
Samenvatting en conclusies

Ook veel problemen met homoseksualiteit bij moslims. Homoseksualiteit kan onder moslims op weinig goedkeuring rekenen. Een meerderheid  geef bijvoorbeeld expliciet aan homoseksualiteit af te keuren. Vaak worden orthodox- protestanten en moslims in een adem genoemd als de groepen in Nederland waarbinnen  weinig mensen homoseksualiteit accepteren. De houdingen van moslims zijn inderdaad  op sommige terreinen vergelijkbaar met die van de kleinere, behoudende protestantse  groepen. Een ongeveer even groot deel vindt bijvoorbeeld homoseksualiteit verkeerd  of vindt dat lhb’s niet hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat willen. Wat betref  gelijke rechten op het gebied van trouwen of de acceptatie van homoseksualiteit binnen  het eigen gezin is de acceptatie bij moslims echter geringer. Driekwart van de moslims  geef aan het een probleem te vinden als hun kind een vaste partner zou hebben van  hetzelfde geslacht. Binnen de groep van moslims is de homoacceptatie bij alevieten wat  groter dan bij soennitische of sjiitische moslims.

De mate van religiositeit – hoofdzakelijk afgemeten aan het bezoeken van religieuze  bijeenkomsten en onderschrijven van religieuze opvatingen – is sterk verbonden aan  homoacceptatie. Niet verrassend komt telkenmale naar voren dat hoe religieuzer ie- mand is, hoe negatiever de houding ten aanzien van homoseksualiteit is. Met name bij  de kleinere protestante groepen is de acceptatie gering bij hen die wekelijks naar de kerk  gaan. Bij moslims zijn de verschillen naar moskeebezoek in verhouding klein. De invloed van het bezoeken van een religieuze bijeenkomst is groter bij algemene vor- men van aanvaarding dan bij de acceptatie van homoseksualiteit in de directe omgeving  of openbaarheid. Wanneer homoseksualiteit dichterbij komt, speelt de mate van  religiositeit een kleinere rol. Verschillen tussen religieuze groepen zijn dan pregnanter  dan verschillen binnen die groepen.


Harde afwijzing sinds jaren zestig afgenomen

Aan het begin van de jaren zestig stond een aanzienlijk deel van de Nederlandse  bevolking nog ronduit negatief ten aanzien van homoseksualiteit. Na de jaren zestig  veranderde de houding ten aanzien van homoseksualiteit sterk. De extreem negatieve  uitlatingen over lhb’s, bijvoorbeeld dat zij uit de samenleving zouden moeten worden  verwijderd, worden sinds de jaren tachtig nauwelijks meer onderschreven. Deze toege- nomen tolerantie en acceptatie vond niet alleen buiten de kerk plaats. Dit onderzoek  laat zien dat deze ontwikkeling bij gelovigen eveneens heef plaatsgevonden, ook bij  gelovigen die vaak een religieuze bijeenkomst bijwonen.

De ontwikkeling van toegenomen acceptatie onder religieuze groepen heef plaats- gevonden in een tijd van sterke kerkuitreding. Het is zeer waarschijnlijk dat de meest  vrijzinnigen de afgelopen decennia uit de kerk zijn gestapt. In de afgelopen tijd is  dus niet alleen de omvang van de niet-gelovige groep die positief staat ten aanzien  van homoseksualiteit toegenomen. Ook de ‘overgebleven’ gelovigen zijn positiever  geworden over homoseksualiteit.

Wanneer we de houdingen van scholieren bezien, valt vooral op hoe negatief de opvattingen zijn van scholieren met een islamitische achtergrond. Ruim een derde vindt het  vervelend om les te krijgen van een homoseksuele docent(e) en meer dan twee derde  vindt het vies als twee jongens met elkaar zoenen. De reacties zijn bij scholieren met een  andere religieuze achtergrond aanzienlijk minder negatief.

De islamitische achtergrond van de Turkse en Marokkaanse groepen weegt sterk mee.  De verschillen tussen Turkse en Marokkaanse Nederlanders zijn over het algemeen niet  groot, maar op bepaalde punten zijn de opvatingen van de Turkse groep wat negatiever.GERELATEERDMEER VAN REDAKTIEMEEST GELEZEN VAN REDAKTIE

De meerderheid van gelovige in Nederland keurt homoseksualiteit af

Redaktie, in Mode & Lifestyle op 23 januari 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media