Back to Top
Maandag 25 juni
86148 users - nu online: 1012 people
86148 users - nu online: 1012 people login
VAN ONZE EDITORS
Printervriendelijke Pagina  
Hoe God verdween uit de slaapkamer


door Martin Maassen in Films & boeken , 24 september 2013

This article is also available in English


“Als iemand homo is, naar God zoekt en goede intenties heeft, wie ben ik om hem te veroordelen.” Deze recente uitspraak van de vrolijke knuffelpaus Franciscus sloeg bij velen in als een bom. Voor het eerst sinds mensenheugenis toonde een paus clementie met de homofiele medemens. Dat de paus daarbij alleen doelde op celibatair levende homo’s deed aan het feest der vrijzinnigen niets af. Eindelijk een paus die iets positiefs te melden had.

God nestelt zich in de slaapkamer

Rimmer Mulder, oud-journalist van ondermeer Trouw en de Leeuwarder Courant betoogt in zijn boek Seks en de kerk dat de grootste kerken van Nederland eeuwenlang consequent negatief hebben gesproken over alles wat riekte naar zedeloosheid. Voorbehoedmiddelen, masturbatie, seks voor of buiten het huwelijk, homoseks, het waren gruwelen in des Heren ogen. Kerkvader Augustinus zag de geslachtsdaad als het toppunt van zondigheid. Door de zondeval van Adam en Eva was de innerlijke harmonie verloren gegaan.

De apostel Paulus zag het huwelijk als de instelling waarin de brandende begeerten konden worden gekanaliseerd. Luther en Calvijn bouwden voort op die denktrant. Zij verhieven de huwelijkse staat tot de hoogste norm. En, zo stelt Rimmer Mulder vast, “Zo nestelde God zich in de slaapkamers van de gelovige christenen. En daar zou hij heel lang blijven. Om het leerstuk van seks en erfzonde werd een uitgebreid stelsel van regels en geboden heen gebouwd.”

Begin achttiende eeuw, na de Franse tijd, was sodomie uit het Nederlandse strafrecht verdwenen. Een eeuw later kwam de christelijke norm tegen homoseksualiteit, door toedoen van de katholieke minister Regout, terug in de wet. Artikel 248-bis Wetboek van Strafrecht verbood homoseksuele contacten van jongeren onder de eenentwintig. Ongeveer vijfduizend mensen zijn op grond van dit anti-homoartikel veroordeeld. Tegelijk met de invoering van 248-bis werden ook de regels voor pornografie strenger en werd er een bordeelverbod ingevoerd.


Jezus zelf (een zijpaadje)

Over de levenswandel van Jezus, celibatair of niet, wordt veel gespeculeerd. In de evangeliën is niets terug te vinden over zijn intieme leven.

De theoloog Nico ter Linden houdt het er op dat Jezus “het te druk had voor relaties met vrouwen.” Rimmer Mulder vindt die verklaring niet bevredigend omdat Jezus pas rond zijn dertigste met zijn omzwervingen begon. “Wat hij als puber en twintiger deed is duister. Of zijn discipelen, twaalf jongemannen, iets hadden met vrouwen hoeven we evenmin te weten.” Er wordt wel gespeculeerd dat Jezus iets had met Johannes “de leerling van wie Jezus veel hield.” Bij het Laatste Avondmaal zochten die twee volgens de Statenvertaling nadrukkelijk elkaars gezelschap: “Een van zijn discipelen was aanzittende in den schoot van Jezus.” In de Bijbelvertaling van 1951 is er ook lichamelijk contact: “Eén van de discipelen, die Jezus liefhad, lag aan de boezem van Jezus.” In de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 is elke suggestie van lichamelijke genegenheid tussen meester en leerling vermeden: “Eén van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag naast hem aan tafel.”


Leerstelligheden

De Heidelberger Catechismus, tot in jaren zestig verplichte leerstof voor gereformeerde en hervormde jongeren, legde een soort totaalverbod op seksualiteit op. Zondag 41, vraag 109 stelde het duidelijk: “Dewijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zo wil Hij, dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren; daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat den mens daartoe trekken kan.” Voor de duidelijkheid: “Hij” is God.

Anno nu heeft de Heidelberger Catechismus alleen nog het karakter van een geloofsbelijdenis voor orthodox-protestanten.

De Rooms-katholieke leerstelligheden staan tot vandaag, althans in theorie, nog fier overeind. Direct na de Tweede Wereldoorlog kwam er een herderlijk schrijven van de bisschoppen waarin ze waarschuwden voor de “wereldse geest” die funest was voor huwelijk en gezin. In de roes van de bevrijding gingen velen zich te buiten aan uitspattingen. De bisschoppen zaten er als de kippen bovenop om die geest weer in de fles te krijgen. Het eerste naoorlogse kabinet komt onder leiding te staan van de diep gelovige katholiek Louis Beel. Hij begint samen met coalitiegenoot Partij van de Arbeid (sic!) een offensief tegen zedenverwildering. Het gaat Beel om “de erkenning dat het Christendom voor zeer grote groepen in ons volk de bron is waaruit zij hun geestelijke krachten putten en welks redelijke normen door vele anderen van andere dan Christelijke overtuiging eveneens worden aanvaard.”


Katholieke lente de kop ingedrukt

In de jaren zestig “leek het wel of half Nederland seksueel aan het experimenteren sloeg.” Van volksschrijver Gerard Reve verscheen Nader tot U (1966). De verheerlijking van homoseksualiteit die in dat boek plaatsvond moest volgens de gereformeerde senator Hendrik Algra verboden worden. Reve beloonde de Friese politicus door zijn tijdelijke onderkomen in het Friese Greonterp tot “Huize Algra” om te dopen. Phil Bloom verscheen naakt op de beeldbuis en de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH) kende een record aantal leden. Gelukkig bleef de ANWB nog lang waken over de goede zeden op de Nederlandse kampeerterreinen. Gemengd kamperen mocht alleen gehuwd en in gezinsverband. Ongehuwden van “verschillend geslacht mogen zich een uur na zonsondergang tot zonsopgang niet gelijktijdig in een slaapruimte ophouden,” zo schreven de reglementen voor. Daarmee was de ANWB misschien wel de eerste instantie die homoseksuele stellen voortrok...

In de Nederlandse katholieke kerk leek even een frisse wind te waaien door enkele vrijmoedige uitspraken van bisschop Bekkers. Rome grijpt snel in door de benoemingen van de aartsconservatieve bisschoppen Simonis en Gijsen. Het bracht de redacteur geestelijk leven van het katholieke weekblad De Tijd tot de verzuchting dat “homofielen tenminste weten wat ze aan Gijsen en Simonis hebben, namelijk niets.”

Bisschop Simonis heeft een troostend woord voor homofielen: “U bent geroepen tot een liefde van een hogere orde, een liefde die ook zonder seksuele contacten diep menselijk en verrijkend kan zijn.”


Protestanten zien het licht

In 1987 roept de synode van de Gereformeerde Kerken op “tot volledige aanvaarding van homofiele gemeenteleden, ook in de ambten.” De Nederlands Hervormde Kerk bleef niet achter. En zo is in deze tijd homoseksualiteit alleen een hot item in orthodoxe en evangelische kringen. Daar wordt meestal nog onderscheid gemaakt tussen “zijn” en “doen,” tussen “homofilie” en “homoseksualiteit,” tussen de geaardheid en “het praktiseren.” Die laatste term heeft vooral in refokringen en bij evangelikalen de bijklank van iets crimineels. Om dat “praktiseren” te verwerpen schermen orthodoxe christenen graag met een tekst uit de Romeinenbrief van Paulus. In de Statenvertaling klinkt de afschuw pas echt goed door: “ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvend.” Dat leidt ertoe dat orthodoxe homofielen een grote worsteling doormaken. Zo is bijvoorbeeld de voorman van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB), Herman van Wijngaarden, zelf celibatair homofiel. Dat betekent voor hem “zelfverloochening en kruis dragen.”

Maar los van de worstelingen in orthodoxere kringen is homoseksualiteit in protestantenland vrij ruimhartig geaccepteerd. De zware orthodoxen worden gezien als “goddelijke tegencultuur in Nederland.”

Binnen Rooms-katholieke kringen wordt, ondanks de uitspraken van de nieuwe Paus, vastgehouden aan de eeuwenoude leerstelligheden.

“De keuze voor de kleine, zuivere kerk lijkt een vlucht naar voren.” Of zoals de oud-politicus Erik Jurgens het verwoordt: “De katholieke kerk wordt teruggebracht tot een heel kleine groep strenggelovigen.” Met alle gevolgen van dien, dat hebben de vele schandalen van de laatste jaren wel aangetoond...


Goddelijke tegencultuur

In een bijzonder vlotte schrijftrant neemt Rimmer Mulder ons mee langs de slaapkamers van kerkelijk Nederland. Hij toont overtuigend aan hoe “de” kerk zijn grip op de seks in de samenleving verloor. Toch had Mulder ook wat uitgebreider stil mogen staan bij de christelijke invloed op de huidige tijdgeest. Zo is het exemplarisch dat in de jaren zeventig het IKON-pastoraat een vrijplaats was voor mensen met andere dan heteroseksuele gevoelens. Dominee Alje Klamer brak een lans voor iedereen die niet op het Bijbels gebaande pad kon lopen. Tegenwoordig is het IKON-pastoraat alleen nog bekend als “meldpunt voor misdragingen”...

Interessant was het ook geweest om de invloed van de Christen Unie (CU) op zedelijkheidsgebied aan een beschouwing te onderwerpen. Tijdens de kortstondige regeerperiode met de CU kwamen er allerlei thema’s nadrukkelijker op de politieke agenda. Uitstapprogramma’s voor prostituees, loverboys, seksverslaving, het zijn allemaal thema’s van deze tijd. Razzia’s op prostituees waren in de jaren zeventig ondenkbaar, maar zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Hoe kwam hier de agendasetting tot stand?

Die vragen vallen buiten het bestek van Mulder’s boek. Ergens moet er een grens worden getrokken.

Wat Rimmer Mulder ons voorschotelt is een boek vol kostelijke leesstof. Dat is ook wat waard.

“De kerk moet overwinteren. Daar denken katholieke en protestantse fundi’s gelijk over. Ze willen zich handhaven als de goddelijke tegencultuur in een hedonistische, materialistische omgeving. [...] Het zijn kleine, bloeiende nederzettingen in een steeds leger landschap.” Amen.Rimmer Mulder, Seks en de kerk: Hoe Nederland zijn kuisheid verloor,
Amsterdam: Atlas Contact, 2013, 288 pag., paper,
ISBN 9789045016863, € 19,95 

Rubrieken:
In het nieuwste nummer, Gay News 323, juli 2018


Meer uit Films & boeken
Meer uit nummer 265
Meer van Martin Maassen

Boysclub 21


Oldest boysclub

meer info |visit


People


Amsterdams no. 1 gay escortservice

meer info |visitbottom image
Entire © & ® 1995/2018 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2018 Gay News ®, GIP/ St. G Media