Back to Top
Vrijdag 29 mei
86440 users - nu online: 950 people
86440 users - nu online: 950 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:Printervriendelijke Pagina  
De scheiding van kerk en staat en de formatie 2007


door Ron Meijer in Historie & Politiek , 04 maart 2007

This article is also available in English


Zoals voorspeld zijn dus de Socialistische Partij (SP) en Groenlinks afgehaakt en gaat de formatie verder met CDA, PvdA en Christen Unie (CU). Gezien de degelijkheid en snelheid waarmee onderhandeld wordt, ziet het er naar uit dat we eind februari een nieuw kabinet hebben met als minister-president Balkenende en, nauwelijks een verrassing, Bos als vice-premier. Nauwelijks te geloven dat de eerste verkiezingsbelofte al gebroken is voordat het kabinet nog maar is aangetreden. Want was het niet Bos die hoog van de daken schreeuwde dat hij nooit en te nimmer vice-premier zou worden onder Balkenende?

Het kan verkeren. We zitten binnenkort dus waarschijnlijk met een kabinet dat een Christelijke meerderheid heeft en wel een die met sommige verworven rechten zoals bijvoorbeeld het “homo-huwelijk” (Balkenende en Rouwvoet) weinig op heeft of ronduit tegen is. Van verschillende kanten werpt men nu de vraag op hoe het eigenlijk zit met de scheiding tussen kerk en staat. En daarover bestaan nogal wat misvattingen.


Van scheiding van kerk en staat is sprake wanneer de kerkelijke macht en de staatkundige macht niet in dezelfde handen zijn en geen beslissende invloed op elkaar uitoefenen. Dit betekent dat de staat en de kerk ieder hun eigen zaken regelen en zich niet met elkaar bemoeien of elkaar regels voorschrijven. Het gaat bij deze scheiding dus in de eerste plaats om het organisatorisch en bestuurlijk gescheiden houden van deze twee grootheden. De overheidsdienaren bemoeien zich niet met de kerk en de dienaren van de kerk bemoeien zich niet met de staat.De scheiding van kerk en staat betekent dus niet de scheiding van religie en politiek, ondanks dat deze zaken vaak door elkaar gehaald worden. In de Middeleeuwen konden in Europa de kerkelijke en politieke bevoegdheden door zowel kerkelijke als wereldlijke overheden worden uitgeoefend. Tot op de dag van vandaag is dit het geval in het Vaticaan. De Paus is naast geestelijk leider van de Roomse kerk ook wereldlijk leider van Vaticaanstad. In diverse landen kent men nog het beginsel van een staatsgodsdienst, waar de staat privileges aan een bepaalde kerk ter beschikking stelt en ook duidelijke bevoegdheden heeft in de kerk, bijvoorbeeld bij de benoeming van geestelijken.

Enige voorbeelden van vermenging van kerk en staat:
* In Groot-Brittannië is het staatshoofd ook hoofd van de Anglicaanse staatskerk en hebben 26 Anglicaanse bisschoppen ambtshalve zitting in het Britse parlement.
* In Noorwegen is de koning hoofd van de Noorse staatskerk.
* In Denemarken zit er in de regering altijd een kerkminister ten behoeve van de officiële Deense staatskerk, die bepaalde taken namens de staat uitvoert.In tegenstelling tot wat men vaak denkt, betekent scheiding van kerk en staat niet dat een politieke partij niet vanuit een religieuze visie mag handelen. Zo wordt wel eens geargumenteerd dat partijen als het CDA en de ChristenUnie geen bestaansrecht hebben in Nederland vanwege deze scheiding. Met een meerderheid in een kabinet van Christelijke partijen als CDA en CU is het dus mogelijk wetten te veranderen of uit te vaardigen die als uitgangspunt de Christelijke leer hebben. In dit geval is het aan de derde partij, de PvdA dus, om ervoor te zorgen dat dit niet of niet te veel gebeurt. Hoe zich dit alles zal ontwikkelen zal voorlopig een open vraag blijven.

Onwaarschijnlijk is het dat onderwerpen als de wetgeving over abortus, het homo-huwelijk en euthanasie in het regeerakkoord zullen worden genoemd, wat niet wil zeggen dat daarover geen onderlinge afspraken zijn of worden gemaakt of dat deze onderwerpen geen onderdeel kunnen vormen van een koehandel tussen enerzijds CDA/CU en PvdA anderzijds. Alle drie de partijen zullen goede resultaten aan hun achterban willen voorleggen, waarbij de PvdA voor ons de sterkste benen zal moeten hebben, want bij het CDA is alles onderhandelbaar als het ze uitkomt. De komende weken zal blijken hoe sterk Wouter Bos is als het erop aankomt.
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik

GERELATEERDMEER VAN RON MEIJERMEEST GELEZEN VAN RON MEIJER

De scheiding van kerk en staat en de formatie 2007

Ron Meijer, in Historie & Politiek op 08 maart 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp
bottom image
Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren


© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media